türkiye’de kumar yargı yetkisi uzlaşma 10

قياسي

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu CMK

Şubat 2006 itibariyle GSGM bünyesinde, özerk federasyonlar dışında, 44 adet spor federasyonu bulunmaktadır. GSGM bünyesindeki spor federasyonları, faaliyetlerinin esasları, kurullarının oluşumu ve çalışmaları ile görev, yetki ve sorumlulukları bakımından “GSGM Spor Federasyonlarının Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği[67]” hükümlerine tabidir. İdari ve mali yönden özerk statüdeki federasyonların ise, faaliyet alanları ile ilgili ayrı statüleri bulunmaktadır. Ülkemizde futbol, ilk olarak, 1890 senesinde İzmir’de ticaret ile uğraşan İngiliz ailelerinin kendi aralarında Bornova çayırında yaptıkları karşılaşmalarda görülmüştür[31]. Daha sonra (1894) yine İngilizler, İstanbul’un Kadıköy yakasında futbol oynamaya başlamışlardır. Kadıköy ve çevresinde, İngilizlerin kurdukları takımlar kendi aralarında hafta sonları futbol karşılaşmaları düzenlemişler; bunu, İstanbul’da bulunan azınlıkların kurduğu takımlar izlemiştir. Bu arada, kimi Türk gençleri de futbolla ilgilenmeye başlamışlar; ancak Hz. Hüseyin’i şehit eden Muaviye taraftarlarının onun kesik başı ile top gibi oynadıkları yolundaki dinsel bir söylenti dolayısıyla o dönemde futbola “gavur işi” ve “günah” gözü ile bakılmıştır. Kentlerde her zaman popüler bir spor dalı olmakla birlikte, ülkemizde futbola gösterilen ilgi geçtiğimiz son yirmi yıl içerisinde iyice artmış ve Türkiye’nin neredeyse “tek ve gerçek milli sporu” haline gelmiştir. Hatta Türkiye’nin ezeli ve ebedi “popstarı”nın futbol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ilginin nedenleri arasında ilk akla gelenler, profesyonel futbolun televizyon sayesinde ticari bir kitle eğlencesine dönüşmesi ve buna Türk futbol takımlarının ve milli takımın uluslararası karşılaşmalardaki başarısının eşlik etmesidir. Giderek “medyatikleşen futbol, kitlesel bir eğlence biçimi olarak, toplumun tümü için bireysel ve kolektif bir kimlik mekanına dönüşmüştür[9]”.

  • FIFA Disiplin Kurulu; bir başkan[24], bir başkan yardımcısı ve gerekli sayıda üyeden oluşur.
  • – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundakikurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerinidüzenler.

Haksız rekabet; rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardır. Bu kapsamda; haksız rekabet kurumunun serbest piyasa ekonomisindeki rolü, Türk hukukunda düzenleniş tarzı ve haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin araştırılması, incelenmesi ve uygulamadaki etkileri ile sonuçlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Dersin başlıca konularını ise; haksız rekabet hukukunun ticaret serbestisi ve rekabet özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi, haksız rekabetin oluşması için gerekli şartlar, özel olarak haksız rekabet hali olarak sayılan durumlar ile haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin incelenmesi oluşturmaktadır. Derslerde ulusal ve uluslararası yargı kararları çerçevesinde bu hukuk dalının bugün itibarı ile geldiği yer ve geleceğe yönelik olarak taşıdığı potansiyel tartışılacaktır. İcra ve İflas Hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Bu kapsamda derste; icra teşkilatı, ilamsız icra, ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz incelenen başlıca konulardır. İflas hukuku kapsamında ise iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi ile konkordato konuları işlenmektedir. Eşya Hukuku; kişilerin, eşya üzerindeki hâkimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

(5) 250 nci madde kapsamına giren suçlarda, yakalananlar için 91 incimaddenin birinci fıkrasındaki yirmidört saatlik süre kırksekiz saat olarakuygulanır. Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilenbölgelerde yakalanan kişiler hakkında 91 inci maddenin üçüncü fıkrasında dörtgün olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıylayedi güne kadar uzatılabilir. (2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektirensuçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu içinbelirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir.Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması zorunludeğildir. (4) Yakalama işlemine, gözaltınaalma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılıemrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinciveya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulhceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparakderhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanınveya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısınavarılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ileCumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. – (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığınbedeninin tıbbî muayenesine ya da vücudundan kan veya cinsel salgı gibiörnekler alınmasına, Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’senhâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. Bu müdahaleler ancak hekimtarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişitarafından yapılabilir\. İlk bahsini yerleştir, oyunun heyecanına kapıl. paribahis\. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnakgibi örnekler alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cumhuriyetsavcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur.Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlarhükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunluolması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir vekullanılabilir. (7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, birbaşkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. D) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncümaddelerinde tanımlanan suçlar. (4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veyavekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. E) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncümaddelerinde tanımlanan suçlar. (6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirketyönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknikiletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgilişirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. (5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulmasıkararı, teknik iletişim araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâlbildirilerek icra olunur. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerindeyapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir. (3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyleicra edilir.

(1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği gereken evrakın aslının verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslına yazılır. (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de verilir. (3) Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi istemi hakkında veya çekinmelerine karar verecek merci, hâkimegöre belirlenir. (2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir. (2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikteortaya koymakla yükümlüdür. (3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz. (2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz. (1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. (2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanınnaklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister. (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, bölge adliyemahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. (1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksekgörevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler.

(1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. (1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz. (2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış olmasıkoşuluna bağlıdır. (1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafından karar verilinceye kadargeçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez. (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluylakanun yollarına başvurabilir. (3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir. (2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan kimseler de duruşmayaçağrılır. (1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancakuzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. (20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davadadelil olarak kullanılamaz.

Ders kapsamında; öncelikle tüketici kavramı başta olmak üzere Tüketci Hukuku ile ilgili temel kavramlar incelenmektedir. Akabinde taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ele alınmış olan tüketici satım sözleşmeleri, taksitli ve kampanyalı satışlar, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler ve tüketici kredisi sözleşmeleri incelenecektir. Bunun yanı sıra genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, imalatçının sorumluluğu, turistik gezi sözleşmeleri, devre tatil gibi konular da incelenecektir. Derste, Avrupa Birliği’nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir. Dersin sonunda muhtelif sözleşme türleri özelinde tüketicinin haklarının ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin neler olduğu ve uyuşmazlık çözüm yolları özümsenmiş olacaktır. Dersin amacı, suç unsuru bulunan adli nitelikteki olaylarda verileri değerlendirerek sonuçlarını, suçu aydınlatacak şekilde hukukun kullanacağı deliller haline getirmekle ilgilenen adli tıbbın temel kavramlarını öğretmektir. Bu kapsamda; adli tıp tarihi, ölüm bilgisi, ölü muayenesi, ölümle ilgili hekimlerin görevleri, şüpheli (patolojik ölümler), keşifte yapılacak işlemler, asfixi (havasızlıktan ölüm), yaralar ve çeşitleri, yaraların ayırt edilmesi ve bunların Türk Ceza Kanunu ile uygulamasındaki yansımaları başlıca konular olarak işlenmektedir. Bu ders kapsamında uluslararası toplumda özellikle önem arz eden ve etkinliği olan belirli uluslararası yargı organlarının hukuki dayanakları, görev, yetki ve yargılama usulleri ile bazı örnek kararları incelenecektir.

(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup anlatılır. C) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa. (3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri kendisine bildirilir. (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğersebeplerden dolayı da reddi istenebilir. (3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur. (18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet vebulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacıhakkında bilgi verilir. (5) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebisayılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e)bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz. (2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veyasalıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. (2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliyeisteminin reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçelerigösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıcabir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus karardabelirtilir.

Yerinden yönetim, ülkenin değişik bölgelerine ya da belirli kamu hizmetlerine uygulanabilir. Uygulama alanı açısından yerinden yönetim, “yer yönünden yerinden yönetim (yerel yönetim)” ve “hizmet yönünden yerinden yönetim[108]” olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, yerel yönetimler, bir bölgede oturanların o bölgede oturmaları nedeniyle bulunan ortak ve genel idari menfaatlerini korumak ve bu menfaatlerin gerektirdiği işleri görmek amacıyla tanınan özerkliktir. Maddesi, yerel yönetimleri; il, belediye ve köy halkının ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları seçmenler tarafından seçilen kamu tüzel kişileri olarak tanımlamaktadır. Hizmet yerinden yönetimi ise, belirli bir hizmetin merkez teşkilatından ayrı ve hukuki bir varlığa sahip kuruluşlar eliyle görülmesi, yönetilmesi anlamına gelmektedir. Yerel yönetimde özerklik, bir bölgede oturanlara tanındığı halde, hizmet yerinden yönetiminde özerklik, hizmetin kendisine tanınmaktadır. Maddenin “(…) bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda (…)” bölümü iptal edilmiş ve iptal edilen bölümün yürürlüğü, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar durdurulmuştur. Trafik idari para cezasıyla birlikte aracın trafikten men edilmesine de karar verilmişse,  yetkili mahkeme, kararı veren polis amirliğinin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi olacaktır. Başka bir ifadeyle, bu gibi durumlarda hem idari para cezasının hem de trafikten men cezasının iptali için İdari Mahkeme yetkili kabul edilmiştir. İtiraz süresi ise, genel süreden farklı olarak kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. Dersin amacı; vakıflara ilişkin yasal düzenlemeler, 5737 sayılı Kanun ve 6760 sayılı Kanunla Yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olunması; vakıf hukuku alanındaki temel ilke, kavram ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanarak farkındalık yaratılmasıdır.

türkiye’de kumar yargı yetkisi uzlaşma 10

قياسي

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu CMK

Şubat 2006 itibariyle GSGM bünyesinde, özerk federasyonlar dışında, 44 adet spor federasyonu bulunmaktadır. GSGM bünyesindeki spor federasyonları, faaliyetlerinin esasları, kurullarının oluşumu ve çalışmaları ile görev, yetki ve sorumlulukları bakımından “GSGM Spor Federasyonlarının Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği[67]” hükümlerine tabidir. İdari ve mali yönden özerk statüdeki federasyonların ise, faaliyet alanları ile ilgili ayrı statüleri bulunmaktadır. Ülkemizde futbol, ilk olarak, 1890 senesinde İzmir’de ticaret ile uğraşan İngiliz ailelerinin kendi aralarında Bornova çayırında yaptıkları karşılaşmalarda görülmüştür[31]. Daha sonra (1894) yine İngilizler, İstanbul’un Kadıköy yakasında futbol oynamaya başlamışlardır. Kadıköy ve çevresinde, İngilizlerin kurdukları takımlar kendi aralarında hafta sonları futbol karşılaşmaları düzenlemişler; bunu, İstanbul’da bulunan azınlıkların kurduğu takımlar izlemiştir. Bu arada, kimi Türk gençleri de futbolla ilgilenmeye başlamışlar; ancak Hz. Hüseyin’i şehit eden Muaviye taraftarlarının onun kesik başı ile top gibi oynadıkları yolundaki dinsel bir söylenti dolayısıyla o dönemde futbola “gavur işi” ve “günah” gözü ile bakılmıştır. Kentlerde her zaman popüler bir spor dalı olmakla birlikte, ülkemizde futbola gösterilen ilgi geçtiğimiz son yirmi yıl içerisinde iyice artmış ve Türkiye’nin neredeyse “tek ve gerçek milli sporu” haline gelmiştir. Hatta Türkiye’nin ezeli ve ebedi “popstarı”nın futbol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ilginin nedenleri arasında ilk akla gelenler, profesyonel futbolun televizyon sayesinde ticari bir kitle eğlencesine dönüşmesi ve buna Türk futbol takımlarının ve milli takımın uluslararası karşılaşmalardaki başarısının eşlik etmesidir. Giderek “medyatikleşen futbol, kitlesel bir eğlence biçimi olarak, toplumun tümü için bireysel ve kolektif bir kimlik mekanına dönüşmüştür[9]”.

  • FIFA Disiplin Kurulu; bir başkan[24], bir başkan yardımcısı ve gerekli sayıda üyeden oluşur.
  • – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundakikurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerinidüzenler.

Haksız rekabet; rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardır. Bu kapsamda; haksız rekabet kurumunun serbest piyasa ekonomisindeki rolü, Türk hukukunda düzenleniş tarzı ve haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin araştırılması, incelenmesi ve uygulamadaki etkileri ile sonuçlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Dersin başlıca konularını ise; haksız rekabet hukukunun ticaret serbestisi ve rekabet özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi, haksız rekabetin oluşması için gerekli şartlar, özel olarak haksız rekabet hali olarak sayılan durumlar ile haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin incelenmesi oluşturmaktadır. Derslerde ulusal ve uluslararası yargı kararları çerçevesinde bu hukuk dalının bugün itibarı ile geldiği yer ve geleceğe yönelik olarak taşıdığı potansiyel tartışılacaktır. İcra ve İflas Hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Bu kapsamda derste; icra teşkilatı, ilamsız icra, ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz incelenen başlıca konulardır. İflas hukuku kapsamında ise iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi ile konkordato konuları işlenmektedir. Eşya Hukuku; kişilerin, eşya üzerindeki hâkimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

(5) 250 nci madde kapsamına giren suçlarda, yakalananlar için 91 incimaddenin birinci fıkrasındaki yirmidört saatlik süre kırksekiz saat olarakuygulanır. Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilenbölgelerde yakalanan kişiler hakkında 91 inci maddenin üçüncü fıkrasında dörtgün olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıylayedi güne kadar uzatılabilir. (2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektirensuçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu içinbelirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir.Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması zorunludeğildir. (4) Yakalama işlemine, gözaltınaalma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılıemrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinciveya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulhceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparakderhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanınveya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısınavarılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ileCumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. – (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığınbedeninin tıbbî muayenesine ya da vücudundan kan veya cinsel salgı gibiörnekler alınmasına, Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’senhâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. Bu müdahaleler ancak hekimtarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişitarafından yapılabilir\. İlk bahsini yerleştir, oyunun heyecanına kapıl. paribahis\. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnakgibi örnekler alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cumhuriyetsavcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur.Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlarhükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunluolması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir vekullanılabilir. (7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, birbaşkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. D) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncümaddelerinde tanımlanan suçlar. (4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veyavekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. E) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncümaddelerinde tanımlanan suçlar. (6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirketyönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknikiletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgilişirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. (5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulmasıkararı, teknik iletişim araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâlbildirilerek icra olunur. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerindeyapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir. (3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyleicra edilir.

(1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği gereken evrakın aslının verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslına yazılır. (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de verilir. (3) Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi istemi hakkında veya çekinmelerine karar verecek merci, hâkimegöre belirlenir. (2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir. (2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikteortaya koymakla yükümlüdür. (3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz. (2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz. (1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. (2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanınnaklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister. (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, bölge adliyemahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. (1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksekgörevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler.

(1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. (1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz. (2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış olmasıkoşuluna bağlıdır. (1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafından karar verilinceye kadargeçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez. (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluylakanun yollarına başvurabilir. (3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir. (2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan kimseler de duruşmayaçağrılır. (1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancakuzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. (20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davadadelil olarak kullanılamaz.

Ders kapsamında; öncelikle tüketici kavramı başta olmak üzere Tüketci Hukuku ile ilgili temel kavramlar incelenmektedir. Akabinde taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ele alınmış olan tüketici satım sözleşmeleri, taksitli ve kampanyalı satışlar, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler ve tüketici kredisi sözleşmeleri incelenecektir. Bunun yanı sıra genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, imalatçının sorumluluğu, turistik gezi sözleşmeleri, devre tatil gibi konular da incelenecektir. Derste, Avrupa Birliği’nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir. Dersin sonunda muhtelif sözleşme türleri özelinde tüketicinin haklarının ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin neler olduğu ve uyuşmazlık çözüm yolları özümsenmiş olacaktır. Dersin amacı, suç unsuru bulunan adli nitelikteki olaylarda verileri değerlendirerek sonuçlarını, suçu aydınlatacak şekilde hukukun kullanacağı deliller haline getirmekle ilgilenen adli tıbbın temel kavramlarını öğretmektir. Bu kapsamda; adli tıp tarihi, ölüm bilgisi, ölü muayenesi, ölümle ilgili hekimlerin görevleri, şüpheli (patolojik ölümler), keşifte yapılacak işlemler, asfixi (havasızlıktan ölüm), yaralar ve çeşitleri, yaraların ayırt edilmesi ve bunların Türk Ceza Kanunu ile uygulamasındaki yansımaları başlıca konular olarak işlenmektedir. Bu ders kapsamında uluslararası toplumda özellikle önem arz eden ve etkinliği olan belirli uluslararası yargı organlarının hukuki dayanakları, görev, yetki ve yargılama usulleri ile bazı örnek kararları incelenecektir.

(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup anlatılır. C) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa. (3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri kendisine bildirilir. (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğersebeplerden dolayı da reddi istenebilir. (3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur. (18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet vebulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacıhakkında bilgi verilir. (5) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebisayılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e)bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz. (2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veyasalıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. (2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliyeisteminin reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçelerigösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıcabir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus karardabelirtilir.

Yerinden yönetim, ülkenin değişik bölgelerine ya da belirli kamu hizmetlerine uygulanabilir. Uygulama alanı açısından yerinden yönetim, “yer yönünden yerinden yönetim (yerel yönetim)” ve “hizmet yönünden yerinden yönetim[108]” olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, yerel yönetimler, bir bölgede oturanların o bölgede oturmaları nedeniyle bulunan ortak ve genel idari menfaatlerini korumak ve bu menfaatlerin gerektirdiği işleri görmek amacıyla tanınan özerkliktir. Maddesi, yerel yönetimleri; il, belediye ve köy halkının ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları seçmenler tarafından seçilen kamu tüzel kişileri olarak tanımlamaktadır. Hizmet yerinden yönetimi ise, belirli bir hizmetin merkez teşkilatından ayrı ve hukuki bir varlığa sahip kuruluşlar eliyle görülmesi, yönetilmesi anlamına gelmektedir. Yerel yönetimde özerklik, bir bölgede oturanlara tanındığı halde, hizmet yerinden yönetiminde özerklik, hizmetin kendisine tanınmaktadır. Maddenin “(…) bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda (…)” bölümü iptal edilmiş ve iptal edilen bölümün yürürlüğü, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar durdurulmuştur. Trafik idari para cezasıyla birlikte aracın trafikten men edilmesine de karar verilmişse,  yetkili mahkeme, kararı veren polis amirliğinin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi olacaktır. Başka bir ifadeyle, bu gibi durumlarda hem idari para cezasının hem de trafikten men cezasının iptali için İdari Mahkeme yetkili kabul edilmiştir. İtiraz süresi ise, genel süreden farklı olarak kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. Dersin amacı; vakıflara ilişkin yasal düzenlemeler, 5737 sayılı Kanun ve 6760 sayılı Kanunla Yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olunması; vakıf hukuku alanındaki temel ilke, kavram ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanarak farkındalık yaratılmasıdır.